Cele i zadania świetlicy ogólnej

Cele i zadania świetlicy:

 

1.Rozwijanie zainteresowań i wdrażanie do korzystania z podstawowych form życia kulturalnego ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości estetycznej .

 • organizowanie zajęć z zakresu tematyki interesującej dzieci (przyrodniczej, literackiej, muzycznej, plastycznej)

 • eksponowanie wytworów dzieci na tablicach w świetlicy

 • gromadzenie najatrakcyjniejszych prac – nagradzanie wysiłku na koniec roku szkolnego dyplomami oraz na bieżąco w trakcie zajęć,

 • korzystanie z różnych środków informacji (książka, prasa dziecięca, radio TV

 • organizowanie zajęć przybliżających różne środki wyrazu artystycznego;

 

2.Zapewnienie powodzenia szkolnego poprzez uaktywnienie procesów poznawczych

 • systematyczne odrabianie zadań domowych z pomocą nauczyciela dla dzieci słabych

 • wzajemna pomoc dzieci

 • wdrażanie do samodzielnego przygotowywania się do zajęć szkolnych

 • organizowanie zajęć z rozrywki intelektualnej

 

3.Profilaktyka edukacyjna – przeciwdziałanie trudnościom szkolnym

 • organizowanie gier i zabaw edukacyjnych kształtujących myślenie twórcze

 • prowadzenie ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjno – motoryczne (spostrzegawczość, uwaga, pamięć)- przeciwdziałanie dysleksji

 • zapewnienie ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania

 

4.Kształtowanie właściwych kontaktów społecznych w grupie świetlicowej rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

 • organizowanie zabaw dla całej grupy sprzyjających integracji społeczności świetlicowej

 • wdrażanie do poszanowania odrębności każdej osoby, korzystania z dobra wspólnego

 • kształtowanie postawy wzajemnej pomocy i opieki

 • zachęcanie do przestrzegania regulaminu zachowania opracowanego z dziećmi w formie kontraktu

 

5.Rozwijanie postawy właściwego spędzania czasu wolnego

 • organizowanie i prowadzenie zabaw edukacyjnych, korzystanie z gier

 • wyjścia na spacery, zabawy rekreacyjne

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych (głośne czytanie opowiadań, bajek, wierszy)

 • gromadzenie prasy dziecięcej i literatury

 • korzystanie z księgozbioru szkolnego

 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów

 

6.Budowanie właściwej samooceny

- poznawanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, rozumienia przeżyć i

uczuć

 • zastanawianie się nad swoimi sukcesami

 • uświadomienie kto i co wpływa na nasz nastrój

 • nauczenie się takich działań które służą dobremu samopoczuciu

 

7.Kształtowanie nawyków higienicznych

 • wdrażanie do higieny osobistej- dbałość o schludny wygląd i czystość

 • estetyczne i higieniczne spożywanie posiłków

 • dbanie o odpowiedni ubiór zgodny z wymogami pogody

 • poznanie zasad racjonalnego odżywiania

 • rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie

 • wskazywanie sposobów dbania o zdrowie psychiczne

 

8.Budzenie świadomości regionalnej poprzez poznawanie środowiska lokalnego

 • gromadzenie wiadomości o historii Chwaszczyna (szkoła, pariafia)

 • słuchanie legend kaszubskich.

 

 

Iwona Nocoń

 

Zapraszamy do GALERII