Konkurs plastyczny "Zdrowie na talerzu"

Praca konkursowa zgodna z tematyką powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym.

Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

Zgłoszenia, oświadczenia oraz prace konkursowe należy dostarczyć do Oddziału Terenowego KOWR  w Pruszczu Gdańskim  korespondencyjnie lub osobiście, w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 15:30 na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański

Z dopiskiem na kopercie:

KONKURS PLASTYCZNY „Zdrowie na talerzu”

Za datę doręczenia zgłoszenia i pracy konkursowej przyjmuje się datę ich wpływu do Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim.

Prace konkursowe przesłane po wskazanym terminie zgłoszenia oraz niezgodne z treścią Regulaminu Konkursu Plastycznego „Zdrowie na talerzu” zostaną odrzucone.

Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru 3 najlepszych prac konkursowych, biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem oraz celem konkursu, stopień trudności wykonania, pomysłowość i estetykę wykonania.

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim, w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych.

Regulamin, wzory zgłoszenia oraz wymaganego oświadczenia znajdują się na stronie:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/kowr-w-pruszczu-gdanskim-zaprasza-do-konkursu