Gminny Konkurs Plastyczny "Polska Złota Jesień"

 CELE KONKURSU:

 • Promowanie twórczości dziecięcej;
 • Integrowanie dzieci przez sztukę;
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych;
 • Inspirowanie do aktywności twórczej;
 • Promowanie talentów plastycznych dzieci;
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego;
 • Zachęcanie do korzystania z różnych form i technik plastycznych.

 REGULAMIN KONKURSU

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs jest organizowany dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych

w Szkołach Podstawowych gminy Żukowo.

 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych;

KLASY I i II SP

KLASY III i IV SP

 • Każdy z uczestników może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A3
 • Technika dowolna (rysunek, kolaż, grafika, wydzieranka itp.), forma płaska.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób:

 Imię i  Nazwisko dziecka

 Klasa, do której uczęszcza.

 Dokładny adres szkoły.

 Numer telefonu rodzica lub opiekuna.

 • Prace  opisane z przodu nie będą oceniane.
 • Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność pracy z tematem konkursu;
 • Estetyka wykonanych prac;
 • Oryginalność, pomysłowość;
 • Samodzielność wykonania pracy;
 • Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

TERMINY:

 • Prace z dopiskiem "POLSKA ZŁOTA JESIEŃ“ należy złożyć do dnia

27 października (piątek) 2017r.  do godziny 17.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Chwaszyczynie lub przesłać na adres:

 Szkoła Podstawowa im A. Mickiewicza w Chwaszczynie

 1. Mickiewicza 16, 80 – 209 Chwaszczyno
 • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie dyplomów, oraz nagród nastąpi dnia;

9 listopada 2017r. o godzinie 17.30, w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 • Organizator przewiduje 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej, oraz wyróżnienia.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Organizator nie zwraca kosztów wysyłki.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania i publikacji prac,

w celu promocji konkursu.

 • Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu. 

ORGANIZATOR:

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CHWASZCZYNIE:

Małgorzata Drawc tel. 600-057-716

Edyta Malotka tel. 663-163-324

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 W NASZYM KONKURSIE!!!