Ordynacja wyborcza w ZPGiSP w Chwaszczynie

 

 

 

 

 

&1

 

Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

 

 

&2

 

Organy wybieralnemu: zarząd, przedstawiciele samorządów klasowych do Su wybierani sa co roku, nie później niż 30.05.2015, a opiekun SU co dwa lata nie później niż do 30 . 05.2015 r.

 

 

 

&3

 

Prawo głosowania ( czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

 

 

&4

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 

 1. stałego członka zarządu SU - posiada każdy uczeń z klasy VI i I gimnazjum,

 

b) przedstawiciela klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

 

c) opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

 

&5

 

Wybory na przedstawicieli samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na trzeciej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem samorządu klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów.

 

 

 

&6

 

Termin wyborów do SU ogłasza przewodniczący SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W danym roku szkolnym wybory nie mogą się odbyć później niż 30.05.2015.

 

 

 

&7

 

Ogólnoszkolne wybory do zarządu SU oraz opiekuna SU przeprowadza szkolna komisja wyborcza, w skład której wchodzą uczniowie należący do ustępującego z kadencji samorządu.

 

 

 

&8

 

Do obowiązków szkolnej komisji wyborczej należy:

 

 

 

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

 2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

 3. przygotowanie wyborów,

 4. głoszenie terminu i miejsca wyborów

 5. rozpowszechnienie informacji o terminie i zasadach wyborów wśród uczniów szkoły,

 6. przeprowadzenie wyborów

 7. obliczanie głosów

 8. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

 

 

&9

 

Ogólnoszkolne wybory przebiegają w następujący sposób:

 

 

 

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły i przewodniczącego SU terminem wyborów i według zasad określonych przez szkolna komisję wyborczą. Kampania wyborcza kończy się jeden dzień przed terminem wyborów.

 2. Na kartkach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu SU oraz opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolna komisją wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucanie karty do urny wyborczej .

 4. W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie sporządzają oni i podpisują protokół informacyjny o liczbie oddanych głosów.

 5. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

 6. Członkami zarządu SU zostają 3 pierwsze osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

 7. Przewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największa liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków zarządu SU.

 8. Wiceprzewodniczącym zarządu SU zostaje osoba , która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków zarządu SU.

 9. Jeżeli ze względu na równa liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, szkolna komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

 

 

&10

 

W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci / wyborcy mogą zgłaszać się do komisji wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów. Skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i nazwisko osoby składającej. Komisja ma obowiązek rozpatrzeć skargi w ciągu 7 dniu roboczych. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na wyniki wyborów, komisja, po konsultacji z dyrekcją może uznać wybory za nieważne.

 

Jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne, a ich wyniki są wiążące.

 

 

 

&11

 

Mandat członka zarządu SU oraz przedstawiciela samorządu klasowego wygasa w razie:

 

 1. rezygnacji,

 2. końca kadencji,

 3. po ukończeniu nauki w szkole.

 

Mandat opiekuna SU wygasa w razie:

 

 1. końca kadencji,

 2. odwołania decyzji dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

 

 

 

Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 

 1. miejsce przedstawiciela samorządu klasowego – samorząd klasowy powołuję osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza wybory uzupełniające,

 2. W miejsce stałych członków zarządu SU – zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

 3. w przypadku przewodniczącego zarządu SU – na czas określony obowiązki przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

 4. w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU – zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

 

 

Ordynację opracowała K. Niezgoda

 

Ordynacja została przyjęta w wyniku głosowania przez przedstawicieli samorządów klasowych i zarząd SU 18.09.2014.

 

 

Opiekun SU

Agnieszka Kędziora Paczkowska

 

 

 

Zarząd SU

Mateusz Reclaw

Wiktoria Leszczyńska