Kodeks ucznia

 

Uczeń  ma obowiązek :

1. Zmieniać obuwie w szkole.
2. Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
3. Wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę.
4. Rzetelnie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności.
5. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny, dbać o honor i tradycje
szkoły , współtworzyć jej autorytet.
6. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
7. Szanować godność i wolność drugiego człowieka.
8. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów
9. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd ,
10. Starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły .
11. Naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.
12. Być czysty i schludny.

Nie wolno :

1. Bić innych :
- umyślnie potrącać
- popychać , przewracać
2. Przezywać.
3. Obrażać .
4. Wyśmiewać i ośmieszać bo :
- ktoś się gorzej uczy,
- inaczej ubiera,
- ktoś gorzej gra
5. Grozić.
6. Znęcać się nad innymi :
- za znęcanie uważa się sytuację , gdy jeden uczeń jest przez dłuższy czas narażony na ataki /słowne, fizyczne / ze strony innego, silniejszego kolegi lub grupy i nie potrafi się im przeciwstawić.
7. Używać wulgarnych słów.
8. Ruszać cudzych rzeczy bez zgody
właściciela.
9. Niszczyć cudzych rzeczy.
10. Kraść :
- przez kradzież rozumie się świadome przywłaszczenie cudzej rzeczy, jak również zmuszanie kogoś do dawania pieniędzy lub rzeczy , która jest jego własnością.
11. Niszczyć sprzęty szkolne
- malowanie ławek szkolnych
- pisanie na ścianach
12. Palić papierosów
Pić alkohol
Brać narkotyków

W naszej szkole uczeń będzie karany za :

- Wszelkie przejawy agresji,
- Wymuszania i kradzieże
- Niszczenie własności prywatnej i szkolnej.
- Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

Łamanie zasad pociąga za sobą następujące  konsekwencje :

1  .Publiczne przeproszenie na forum klasy, bądź przy świadkach zdarzenia
2.  Pisemne wyrażenie żalu wraz z samooceną swojego zachowania
3.  Wykonanie gazetki klasowej na zadany temat
4.  Wykonanie pracy na rzecz klasy
5.  Naprawa szkody z własnego kieszonkowego
/w porozumieniu z rodzicami /.
6.  Zwrot wartości zniszczonego przedmiotu
7.  Zakaz uczestniczenia w wycieczce klasowej lub dyskotece.
8.  Wykluczenie z reprezentacji szkoły w zawodach.
9.  Dokumentowanie przejawów agresji
10. Obniżenie oceny z zachowania.
11.  Przeniesienie do innej równoległej klasy.
12. Pisemna nagana dyrektora szkoły
13.  Powiadomienie Policji , Sądu Rodzinnego.   

Gdzie szukać pomocy :

- Wychowawca klasy
- Pedagog szkolny
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna tel. 681-02-47
- Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 685-33-20
- Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu I Współuzależnienia tel. 684-93-79
- Poradnia Antynikotynowa dla Młodzieży tel. 684-93-79
- Posterunek Policji tel. 685-87-81
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia ” tel. 0800-120-002