Wychowanie przedszkolne

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJII 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - „MOJA KOCHANA OJCZYZNA”

Cele konkursu to przede wszystkim krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu Polskiego, a także:

 • kształtowania wyobraźni dzieci i dorosłych poprzez prace plastyczne,
 • inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

  Regulamin konkursu:
 1. Technika wykonania prac dowolna, płaska.
 2. Format prac A3.
 3. Każde dziecko wraz z rodzicami/opiekunem, może wykonać na konkurs jedną pracę.
 1. Na pracy powinny być zauważalne elementy stworzone przez dziecko.
 2. Prace należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, klasa i imię opiekuna artystycznego.
 1. Pracę dostarczamy do koordynatora konkursu M. Drawc (sala1) do 09 listopada 2018 r., prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
 1. Wszystkie prace zostaną umieszczone na wystawie 13.11.2018 r., oraz zdjęcia na stronie szkoły.


 Kryteria oceny prac:

-           oryginalność,

-           staranność i estetyka wykonanej pracy,

-           walory artystyczne w ujęciu tematu.


Ocena prac i nagrody:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 13.11.2018 r. na stronie szkoły.
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania. 

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!