06.10.2015r. - konkurs plastyczny pt.:"Pomaluj historię ..."

 

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Pomaluj historię - pamięci pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II wojny światowej

Cele Konkursu:

  • poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego Chwaszczyna

  • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

  • pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej

1. Organizatorem konkursu jest pani Małgorzata Gorgolewska.

2. Konkurs odbywa w ramach projektu edukacyjnego „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach .... historia obelisku ku czci pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II wojny światowej’’

3. Konkurs rozpoczyna się 6-go października 2015 r. i trwać będzie do 23-go października 2015r.

4. Temat prac konkursowych brzmi: Pomaluj historię - pamięci pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II wojny światowej

5. Uczniowie wykonują pracę plastyczną przedstawiającą obelisk w Chwaszczynie postawiony w 1972 r.

6. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas IV - VI ze szkoły podstawowej w Chwaszczynie.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1.Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki.

2.Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: Pomaluj historię - pamięci pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II wojny światowej.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

4.Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5.W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6.Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa . Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

7.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1.Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac plastycznych oraz imiona i nazwiska zwycięzców.

4.Nagrody przyznane będą za trzy pierwsze miejsca miejsce. Nagrodami będą przybory malarskie.

Postanowienia końcowe:

1.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac na terenie szkoły, opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie.

2.Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

3.Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie szkoły oraz u nauczycielki plastyki pani Małgorzaty Gorgolewskiej.

Małgorzata Gorgolewska

Katarzyna Niezgoda