Obowiązek informacyjny RODO

 Na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie, ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno zarządzana przez dyrektora Roberta Zochniaka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

4. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

5. Dane osobowe dzieci przetwarzane są do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej. Administrator będzie przetwarzać dane w dalszych celach, tj. w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania danych;

c) ograniczenia przetwarzania;

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).