Regulamin terapii logopedycznej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zasady obowiązujące podczas zajęć
logopedycznych ulegają zmianie.
1. Uczniowie są kwalifikowani na zajęcia po przesiewowych badaniach logopedycznych
lub na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Logopeda kwalifikuje dziecko do uczestnictwa w terapii logopedycznej.
3. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do:
- podpisania zgody na zajęcia,
- dbałości o systematyczne uczestnictwo dziecka w zajęciach logopedycznych,
- przeprowadzenia konsultacji / badań psychologicznych / medycznych zalecanych
przez specjalistę, potrzebnych do określenia przyczyn trudności dziecka i
ukierunkowujących z nim pracę terapeutyczną,
- systematyczne wykonywanie z dzieckiem ćwiczeń zadanych do domu,
- dopilnowanie, aby dziecko przynosiło na zajęcia:
 zeszyt,
 chusteczkę higieniczną,
 słomkę,
 balonik,
 nożyczki,

 klej,
 ołówek,
 kredki,
 flamastry.

4. Zajęcia będą się odbywały co dwa tygodnie.
5. Maksymalna ilość dzieci na zajęciach – 2.
6. Konsekwencją trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na terapii lub
częstego opuszczania przez nie zajęć bez znaczącej przyczyny jest wykreślenie z listy
dzieci objętych opieką specjalisty w szkole.
7. Konsekwencją wypisania dziecka z zajęć logopedycznych przez rodziców /
opiekunów jest brak możliwości korzystania z tych zajęć w danym roku szkolnym bez
dodatkowych konsultacji z prowadzącym zajęcia.
8. Wszelkie sprawy związane z terapią logopedyczną należy konsultować z logopedą szkolnym