Warsztaty profilaktyczne

W dniach 26.10-15.11 każda klasa od 4 do 8 uczestniczy w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Panią Martynę Kruszyńską (kryminologa, trenera) z zakresu profilaktyki zachowań dyskryminacyjnych, ryzykownych i edukacji prawnej. Tematyka warsztatów porusza tak ważne i istotne kwestie jak godność, szacunek, empatię i odpowiedzialność.

1.Prewencja przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem handlu ludźmi 

Celem zajęć jest przedstawienie uczniom zjawiska handlu ludźmi oraz wskazania jakie zachowania mogą podnieść ryzyko stania się osobą pokrzywdzoną handlem ludźmi . Do przeprowadzenia zajęć są wykorzystywane materiały filmowe oraz scenariusze, mające pomóc uczniom wskazać jak zachowuje się potencjalny sprawca i jakie czynniki warunkują stanie się osobą pokrzywdzoną.

Omawiane zagadnienia:

 • Definicja i charakterystyka zjawiska handlu ludźmi
 • Statystyki dot. osób pokrzywdzonych
 • Jak sprawcy handlu ludźmi werbują ofiary - dzieci i młodzież
 • Identyfikacja zachowań ryzykownych, w tym związanych z nieodpowiednim korzystaniem z Internetu
 • Jak uchronić się przed handlem ludźmi i jakie instytucje są odpowiedzialne za pomoc

2.Dyskryminacja i nietolerancja w grupie rówieśniczej i środowisku szkolnym

Celem zajęć jest przedstawieniem uczniom zagadnień dotyczących dyskryminacji i nietolerancji, z którą można się spotkać na szkolnym korytarzu oraz w codziennym życiu, aby mieli świadomość jakie są konsekwencje prawne z tym związane oraz gdzie i jak szukać pomocy, gdy się jej doświadcza. Do przeprowadzenia zajęć są wykorzystywane materiały filmowe oraz scenariusze.

Omawiane zagadnienia:

 • Definicja nietolerancji i dyskryminacji oraz jej różnych form jak rasizm, ksenofobia, ageizm, ableizm, na tle religijnym oraz homofobia ( w zależności od decyzji szkoły, kwestia homofobii może zostać pominięta)
 • Czym są stereotypy oraz uprzedzenia, jak je rozróżnić
 • Jakie zachowania związane z dyskryminacją i nietolerancją wiążą się z odpowiedzialnością karną nieletnich (pojęcie naruszenia dóbr osobistych, pomówienia, znieważenia, stalkingu, naruszenia cielesności, groźby karalne - dotyczące również upubliczniania treści w Internecie
 • Definicja mowy nienawiści i konsekwencja karne za jej stosowanie prze osoby nieletnie
 • Czym jest empatia i jak reagować na zachowania dyskryminacyjne i nietolerancję w grupie rówieśniczej

3.Porozumienie bez przemocy - rozwiązywanie konfliktów i mediacje rówieśnicze

Celem zajęć jest przedstawienie uczniom jak porozumiewać się bez przemocy z rówieśnikami, czym jest mediacja w pojęciu prawnym oraz czym jest mediacja rówieśnicza w szkole i przedstawienie technik komunikacyjnych, które pomagają unikać i rozwiązywać konflikty. Do przeprowadzenia zajęć są wykorzystywane filmiki oraz scenki, które uczniowie odgrywają, aby poznać istotę roli mediatora rówieśniczego.

Omawiane zagadnienia:

 • Najczęściej pojawiającesię konflikty w szkole i w klasie
 • Jak identyfikować uczucia i jakie uczucia towarzyszą nam gdy jesteśmy w konflikcie
 • Czym jest mediacja w rozumieniu prawnym, czym jest mediacja rówieśnicza
 • Techniki komunikacyjne i przedstawienie modelu porozumiewania się bez przemocy
 • Odgrywanie scenek przez uczniów-wcielanie się w role mediatora rówieśniczego oraz uczestników mediacji
 • Jakie korzyści niesie ze sobą dialog i mediacje
 1. Cyberprzemoc i mowa nienawiści, hate, fake news i odpowiedzialność karna

Celem zajęć jest przedstawienie uczniom czym charakteryzuje się zjawisko cyberprzemocy i innych niebezpieczeństw napotykanych w Internecie przez dzieci i młodzież, a także wskazanie jak dbać o higienę cyfrową i gdzie szukać pomocy, gdy stanie się osobą pokrzywdzoną podczas skorzystania z Internetu.

Omawiane zagadnienia:

 • Zalety i wady korzystania z Internetu
 • Charakterystyka niebezpieczeństw czekających w Internecie jak cyberprzemoc, szkodliwe treści, oszustwa internetowe, zagrożenia w mediach społecznościowych, fake newsy, ryzykowne kontakty, wykorzystywanie cudzego wizerunku w celach prześmiewczych
 • Jakie są konsekwencje karne dla osób nieletnich w związku z powyższym
 • Jak być bezpiecznym w Internecie – higiena cyfrowa oraz dekalog bezpiecznego korzystania z Internetu
 1. Odpowiedzialność karna nieletnich

 Celem zajęć jest omówienie i  przedstawienie uczniom jakie konsekwencje karne mogą ponieść osoby nieletnie popełniające przestępstwa bądź dopuszczające się zachowań demoralizacyjnych.

Omawiane zagadnienia:

 • Definicja osoby nieletniej oraz jaka jest jej odpowiedzialność za popełnione przestępstwo w świetle prawa karnego
 • Znaczenie i stosowanie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich
 • Opracowanie przez uczniów kazusa , aby mogli zrozumieć istotę odpowiedzialności karnej osób nieletnich
 • Prawa i obowiązki osoby nieletniej w postepowaniu karnym
 1. Odpowiedzialność karna po ukończeniu 18 roku życia

 Celem zajęć jest omówienie i  przedstawienie uczniom jakie konsekwencje karne mogą ponieść osoby pełnoletnie popełniające przestępstwa i jakie są uprawnienia osoby pokrzywdzonej przestępstwem

Omawiane zagadnienia:

 • Definicja osoby młodocianej w prawie karnym
 • Znaczenie i stosowanie prawa karnego względem osoby młodocianej
 • Opracowanie przez uczniów kazusa , aby mogli zrozumieć istotę odpowiedzialności karnej
 • Prawa i obowiązki osoby młodocianej w postepowaniu karnym
 1. Identyfikacja zachowań przemocowych w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie, związane z tym konsekwencje karne, gdzie szukać pomocy (w razie potrzeby, może być tylko omówiona przemoc rówieśnicza)

Omawiane zagadnienia:

 • Czym się charakteryzuje zjawisko przemocy rówieśniczej, czym jest dokuczanie
 • Jakie są konsekwencje prawne za stosowanie przemocy rówieśniczej
 • Czym jest zjawisko przemocy w rodzinie
 • Czym jest procedura Niebieskiej Karty
 • Gdzie szukać pomocy i jak sobie radzić gdy ktoś „dokucza”

Szkoła promuje zdrowie

W maju i czerwcu odbyły się spotkania z młodzieżą dotyczące szkodliwości palenia papierosów.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania i podejmowali dyskusje. Rozmawialiśmy o procesie powstawania uzależnień, skutkach życia z nałogiem oraz postawie asertywnej i wartościach, które wspierają podejmowanie właściwych decyzji. Nasza szkoła promuje zdrowy styl życia - mamy nadzieję, że te działania wpłyną na zmniejszenie zachowań ryzykownych u uczniów. 

Monika Kraińska
Psycholog
Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie 

 

Nasze osiągnięcia

 • "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1c oraz klasa 1b wzięły udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym promującym czytelnictwo w klasach I-III , "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki". Od września do czerwca uczniowie zrealizowali trzy moduły poświęcone ekologii. Przeczytali wspólnie kilka interesujących lektur, doskonaląc aktywność czytelniczą i wzbogacając wiedzę na temat bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.

 • Muzyka to matematyka

Co ma wspólnego muzyka z matematyką? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi poprzez udział w ogólnopolskim programie "Muzyka, to matematyka". Uczniowie rozwijali poczucie rytmu, doskonalili umiejętność liczenia i przeliczania i doświadczyli kodowania muzycznego. Były także ciekawe zajęcia muzyczne, rytmiczne i aktywne słuchanie muzyki poprzez udział w innowacji "Muzyka źródłem wiedzy i satysfakcji dzieci".

 • Zdrowo i sportowo

Nasza  szkoła dba o zdrowe nawyki uczniów i aktywność fizyczną, dlatego wzorem lat ubiegłych wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji "Zdrowo i Sportowo". Pomimo trudności wynikających z nauczania zdalnego nie zatraciliśmy ducha sportu ! Wszyscy uczniowie mieli możliwość wziąć udział w proponowanych przez organizatorów aktywnościach, również on-line. W czerwcu klasy 1c i 3c wzięły udział w zajęciach tematycznych  pt: "W zdrowym ciele zdrowy duch!". Uczniowie zmagali się w przygotowanych konkurencjach, przygotowali hasła i okrzyki sportowe oraz menu ucznia – sportowca.

 • Akademia Bezpiecznego Puchatka

W tym roku wszystkie klasy pierwsze aktywnie uczestniczyły w ogólnopolskim programie edukacyjnym - "Akademia Bezpiecznego Puchatka" obejmującym tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.  

Zdobyliśmy certyfikaty dla szkoły, dyplomy dla uczniów i cenną wiedzę oraz właściwe nawyki, które zostaną w nas na zawsze!

Koordynator -  Małgorzata Drawc

Zdrowo i sportowo - certyfikat

Każdy przedszkolak już wie co zrobić trzeba by być zdrowym i wysportowanym.

Miło mi poinformować, iż nasza Szkoła otrzymała certyfikat akcji “Zdrowo i Sportowo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu. W akcji promowania zdrowego trybu życia wzięły udział oddziały przedszkolne. Wszystkie przedszkolaki biorąc udział w programie uczyły się: jakie produkty należy wybierać, aby posiłki były zdrowe oraz w jaki sposób korzystać z aktywności, aby właściwie się rozwijać i nie chorować.

Koordynator akcji - Aleksandra Niziołek

Światowy Dzień Bez Papierosa

Dnia 31.05 obchodzimy dzień bez tytoniu. Tego dnia odbędą się krótkie spotkania uczniów z Panią pielęgniarką oraz warsztaty profilaktyczne dla klas 8.

By zgłębić temat polecam prezentację poniżej, przekazaną przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kartuzach.

Monika Kraińska 

Psycholog

Koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców

Dwa miesiące temu postanowiłam zadać pytania uczniom oraz rodzicom - czas pandemii dla wszystkich jest trudny i obciąża nas emocjonalnie... nie zawsze to, co widać jest tym, co ktoś przeżywa lub czuje... Pomyślałam, że warto dopytać ...  

Powstały zatem dwie ankiety: „Co mnie stresuje ?” - przeznaczona dla uczniów klas 4-8 oraz druga : „ Na jakie problemy napotykają Państwo i Państwa dzieci w czasie nauki zdalnej?” - skierowana do rodziców uczniów wszystkich klas. Wyniki obu ankiet znajdują się poniżej. Zachęcam, by poddać je samodzielnej refleksji ...

Zobacz: Wyniki ankiety: Co mnie stresuje?

Zobacz: Wyniki ankiety: Na jakie problemy napotykają Państwo i Państwa dzieci w czasie nauki zdalnej?

Wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces dziękuję za udział. 

Monika Kraińska

Psycholog